Vem kan hyra en nyproducerad hyreslägenhet?

Marknadsanalysens huvudsyfte är alltid att säkerställa att projektrisken blir acceptabelt låg. HR och BR är delar av en och samma bostadsmarknad som i det korta perspektivet är konstant. Den grundläggande förutsättningen för nyproduktion är att demografin och flyttrörelserna skapar ett bostadsbehov som är större än den befintliga marknaden kan tillfredsställa. Att analysera marknaden för nyproducerad HR kräver dock ett delvis annorlunda angreppssätt än BR.

Property People har tillsammans med några större fastighetsägare utvecklat en metod att på ett objektivt sätt mäta storleken och betalningsförmågan på en lokal marknad för hyresbostäder.

 

Utgångspunkten för Property Peoples metod är att nyproducerad HR normalt väljs bort när en ekonomiskt fördelaktigare BR-lägenhet är ett realistiskt alternativ. De kritiska faktorerna är de möjliga BR-köparnas kapitaltillgång, samt andrahandsmarknadens förmåga att hantera flyttkedjorna.

När det finns ett strukturellt underskott på kapital förskjuts marknadsfokus till HR. De avgörande frågorna blir då dels hur de möjliga flyttströmmarna ser ut, dels hur många som klarar bostadsutvecklarens inkomstkrav.

Genom att beräkna flyttströmmarna går det att beräkna tillväxten av möjliga hyresgäster. Den bestäms dels av antalet inkomsttagare i relevanta åldersgrupper som klarar inkomstkriteriet, dels hur stor den inomkommunala rörligheten i dessa åldersklasser är.

Med denna analys kan utvecklaren skapa sig en tydlig bild av den lokala preferensen för HR, den förväntade flyttrörligheten, och pröva hur hyresnivån påverkar volymen av tillräcklig hyresbetalningsförmåga för de olika bostadsstorlekarna. Vill du veta mera om vår metod för att mäta marknadsstorlek och betalningsförmåga för hyresbostäder så kontakta oss.